Wszystkie kierunki za darmo!!!
        Strona Główna
        Administracja
        Kadra
        Historia
        Galeria
        Mapa
        Nasi uczniowie
        Siatki godzin
        !PODANIA!

ZESPÓŁ SZKÓŁ "OŚWIATA"
Spółka z o.o.
ul. 3 MAJA 18
44-200 RYBNIK
tel. (032) 42 39 788Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w Zespole Szkół OŚWIATA w Rybniku

 

I. Ogólne wiadomości na temat kursów kwalifikacyjnych

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych (tylko nieliczne zawody mogą być nadal kształcone w formie szkoły policealnej).

 2. Jest to jedna z form kształcenia zawodowego osób dorosłych w ZS OŚWIATA w Rybniku

 3. Kurs obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

 4. Kurs kończy się zaliczeniem.

 5. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 6. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej (test wyboru) oraz praktycznej (wykonanie elementu pracy zgodnie z efektami wynikającymi z podstawy programowej).

 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji (z danego kursu) przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jest to egzamin zewnętrzny odbywający się w placówce organizującej dany kurs.

 8. Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie możliwe jest dopiero po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.

 9. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie zależy od kwalifikacji i podana jest w punkcie II.

 10. Minimalna liczba słuchaczy na kursie wynosi 20 osób.

 

Zespół Szkól OŚWIATA w Rybniku 

oferuje nową formę uzupełniania kwalifikacji zawodowych dla młodzieży i dorosłych w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy może zrobić każda osoba, która chce poszerzyć lub uzupełnić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie formularza Podanie – karta słuchacza – załącznik nr 1.

Wypisany formularz wraz z potwierdzoną kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej prosimy składać w sekretariacie szkoły lub listownie za potwierdzeniem odbioru wysłać pocztą na adres szkoły.

Kursy będą organizowane w formie zaocznej (sobota, niedziela) lub stacjonarnej (trzy dni w tygodniu).

Przewidywany czas trwania kursu od jednego roku do dwóch lat.

Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnych kursie zawodowym posiadająca:

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,

 2. świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,

 3. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,

 4. świadectwo ukończenia szkoły potwierdzającej kształcenie zawodowe,

 5. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,

 6. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

jest zwolniona, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

Dla nowych kursów rozpoczynających się  od 2014 roku czesne wynosi 150 zł miesięczne.

 

II. Kursy kwalifikacyjne planowane na rok szkolny 2013/2014

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO 311703

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

480 godz.

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

620 godz.

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

250 godz.

PROGRAM KURSU

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych 400 godz.

1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

2. Wydobywanie kopalin

3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych

EGZAMIN OKE NA KWALIFIKACJĘ M.11  

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 250 godz.

1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych

2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im

EGZAMIN OKE NA KWALIFIKACJĘ M.39  

 

TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH 311706

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

480 godz.

M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

430 godz.

M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

440 godz.

PROGRAM KURSU

M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych 650 godz.

1. Prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych

2. Prowadzenie procesu wzbogacania kopalin stałych

3. Prowadzenie procesu zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów

4. Prowadzenie procesu oczyszczania wód obiegowych

EGZAMIN OKE NA KWALIFIKACJĘ M.35  

M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych 250 godz.

1. Organizacja procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych

2. Organizacja procesu transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych

3. Organizacja gospodarki wodno-mułowej

EGZAMIN OKE NA KWALIFIKACJĘ M.36  

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

300 godz.

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

800 godz.

A.23. Projektowanie fryzur

250 godz.

PROGRAM KURSU

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 600 godz.

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

Zmiana koloru włosów

EGZAMIN OKE NA KWALIFIKACJĘ A.19  

A.23. Projektowanie fryzur 250 godz.

Wykonywanie projektów fryzur

Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

EGZAMIN OKE NA KWALIFIKACJĘ A.23  

 

  KURSY KWALIFIKACYJNE - pobierz podanie